Általános Szerződési Feltételek / Vendor

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Saffy Marketplace (Válóczy Judit EPU) által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető webáruház rendszer és piactér használatára vonatkozó feltételeket Magyarországon működő vállalkozások számára.

A Saffy Marketplace (a továbbiakban: SAFFY) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.  A módosításról a SAFFY rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat.  A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszer felülete, a SAFFY által küldött hírlevél, vagy valamennyi Felhasználónak, a profil oldalon megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A Felhasználók a Webáruház Rendszer használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Webáruház Rendszer használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás érvényes, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a jelen szerződést és annak módosítását, nem jogosult a Webáruház Rendszer használatára, és köteles a Felhasználó a szerződést a módosítás hatálybalépésének napjára felmondani.

A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a SAFFY azt nem iktatja, így később nem hozzáférhető. SAFFY rögzíti az ÁSZF tartalmát és módosítást követően archiválja a hatálytalanná vált ÁSZF-eket, amelyek később is elérhetők a Felhasználók számára. Az ÁSZF archivált verziói itt érhetők el: https://www.Saffy.eu/egyeb/altalanos-szerzodesi-feltetelek
A szerződés nyelve magyar.

 1. Szerződés tárgya

Webáruház és Piactér szolgáltatás 

SAFFY a Felhasználó részére webáruház rendszert biztosít (továbbiakban Webáruház), melyen Felhasználó bemutathatja és értékesítheti termékeit.
A SAFFY rendszerében működő webáruházak és azok termékei a SAFYY Marketplace piactérként működő felületén is megjelennek.

A SAFFY által működtetett online Webáruház felhasználási joga azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak a SAFFY weboldalán. A regisztrációval vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A SAFFY a Felhasználót a Ptk. 8:1 § 3) pontja szerinti vállalkozásnak tekinti, hiszen még ha a Felhasználó magánszemélyként veszi igénybe a szolgáltatást, azt üzleti tevékenysége körében eljárva teszi. Jelen szerződés vállalkozások között létrejövő szerződésnek minősül.

A regisztrációs megrendelő lap kitöltése folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A SAFFY, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemet tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a SAFFY online felhasználásából kizárni.

SAFFY a Felhasználó részére a webáruház adminisztrációs felületén elérhető téma fájl szerkesztő szolgáltatást biztosít (a továbbiakban: témaszerkesztő), mely segítségével Felhasználó saját belátása és felelőssége szerint módosíthatja a webáruház működését és megjelenését. A témaszerkesztő használatával a Felhasználó elfogadja, hogy a jövőbeni rendszerfrissítések, amelyek érintik a módosított témát, nem érvényesülnek automatikusan. Ilyen esetekben a Webáruház rendszerfrissítést megelőző működése és megjelenése marad érvényben mindaddig, amíg Felhasználó a témaszerkesztő segítségével a szükséges módosításokat beállítja. Felhasználó elfogadja továbbá, hogy SAFFY semmiféle felelősséget nem vállal a módosítás eredményeképpen vagy azzal összefüggésben kialakuló változásokért és hibákért.

2. Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozatlan időre kötik.

3. Szerződés létrejötte, forgalom után fizetendő jutalék / díj

3.1 A szerződés létrejötte

Amikor Felhasználó az erre kialakított űrlap kitöltésével jelzi csatlakozási szándékát ezzel megrendeli a szolgáltatást. SAFFY az adatok ellenőrzését követően aktiválja Felhasználó fiókját, ezzel a szerződés létrejön, és elkezdődhet az értékesítés.

3.1. 14 napos ingyenes próbaidő

Minden először regisztráló felhasználó számára első webáruház igénylésekor a SAFFY 14 napos próbaidőt biztosít. Ez alatt az időszak alatt a webáruház normál használati feltételeknek megfelelően működik. Az ingyenes próbaidőszak végéig a webáruház működése bármikor felmondható, külön indoklás nélkül.

Amennyiben Felhasználó a 14 próba nap alatt nem tölti fel termékeit és nem állítja be a működéshez szükséges adatait, úgy az általa regisztrált webáruház minden adatával együtt visszavonhatatlanul törlésre kerül 30 nap múlva, annak tartalmát Felhasználó SAFFY-tól nem követelheti, kártérítési igénnyel nem élhet.

3.2. Forgalom utáni jutalék / díj fizetési módja

Tekintettel arra, hogy a SAFFY Marketplace célja a vevőkör kialakítása, bővítése elsősorban Ausztriában, majd folyamatosan terjeszkedve Európában, a webáruház alapértelmezett pénzneme Euro.
A rendszer lehetővé teszi, hogy a vevőknek földrajzi helyzetük alapján a helyi pénznemben jeleníti meg az árakat.
A forgalmi adatokat a SAFFY Marketplace rendszere tartja nyilván. Felhasználó a bruttó forgalom utáni jutalékot / díjat fizet SAFFY számára.

A jutalék fizetése kétféle módon történhet:
1.  a SAFFY számlájára befolyó összegből a rendszer levonja a jutalék összegét, a nettó összeget Felhasználó számlájára továbbítja (alapértelmezetten a befolyó összeggel azonos pénznemben). Felhasználó számlája lehet Euro vagy Forint alapú paypal számla vagy bankszámla. A továbbítás Paypal számla esetén azonnal megtörténik, bankszámla esetén havonta maximum 2 alkalommal olymódon, hogy az utalás költsége Felhasználót terheli. A már megfizetett jutalékok / díjak SAFFY által nem visszatéríthetőek. Havonta a tárgyhó utolsó napját követő 5 munkanapon belül SAFFY a jutalékról /díjról elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el.

2. A Felhasználóhoz közvetlenül beérkező összegeket a rendszer összesíti. Havonta a tárgyhó utolsó napját követő 5 munkanapon belül SAFFY a jutalékról /díjról elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el. Felhasználó az összeget SAFFY számlájára (Paypal vagy bankszámla) utalja Euro pénznemben (függetlenül a befolyó összeg pénznemétől). Az utalás költsége Felhasználót terheli. A már megfizetett jutalékok / díjak SAFFY által nem visszatéríthetőek.

Amennyiben SAFFY az igényelt szolgáltatás létesítésére a Szolgáltatói Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót írásban tájékoztatja. Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját, a használható webáruház funkciókat és a regisztrált webáruházban maximálisan értékesíthető termékek számát határozzák meg, SAFFY honlapján tekinthetők meg. SAFFY fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására. 

SAFFY a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatt érti többek között az átlagosan maximum napi 1.000 egyedi oldallátogatást. Amennyiben átlagosan a havi egyedi oldallátogatás több mint 20.000, SAFFY a webáruház rendszert kizárólag egyedi előfizetői konstrukcióban tudja biztosítani a Felhasználó részére
Az egyedi oldallátogatás meghatározásában SAFFY statisztikái az irányadóak.

3.3. Előfizetői csomagok

A SAFFY-hoz csatlakozó Felhasználók részére a csatlakozás ingyenes, nincs feltöltési díj, havi bérleti díj, kizárólag a havi forgalom utáni jutalék / díj fizetendő.

A jutalék mértéke sávosan csökkenő, az alábbiak szerint (naptári hónapokra számítva):

Havi forgalomFizetendő jutalék
(EUR)(%)
250-ig15
251-60012
601-től10

3.4. Kedvezmények

SAFFY jogosult (csomag)kedvezmények meghirdetésére. A meghirdetett (csomag)kedvezmények nem összevonhatók, egymással nem kombinálhatók. 

4. SAFFY kötelezettségei

SAFFY Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Webáruház felhasználási jogát. 

Amennyiben SAFFY Felhasználónak gondatlanul kárt okoz – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére – SAFFY felelőssége, hogy amennyiben Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy SAFFY köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt SAFFY – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, SAFFY köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.

SAFFY köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség SAFFY-t terheli.

SAFFY a program nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. SAFFY szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

SAFFY jogosult jogellenes, illetve nem megfelelő használat észlelése esetén a szolgáltatásokat részben vagy egészben korlátozni, illetve a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni.

SAFFY jogosult törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző tevékenység, vagy annak gyanújának észlelése esetén az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett a Felhasználó által kezelt adatokhoz hozzáférni, károkozás megelőzése érdekében azokat felhasználni. 

Teljesítés során SAFFY alvállalkozót vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei:

 • Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
 • SAFFY gondoskodik róla, hogy alvállalkozója SAFFY által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

Jelen szerződés teljesítése során SAFFY-nak nem feladata Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

5. Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó köteles SAFFY szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat SAFFY-nak megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést SAFFY részére biztosítani.

Felhasználóhoz tartozó webáruházban megtalálható termékek kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben Felhasználó feladata. SAFFY a Felhasználó regisztrált webáruházában történő értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a vásárlóval, azzal kizárólag Felhasználó áll szerződésben. A webáruházban található termékek és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban és az adásvétel tekintetében kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Felhasználó és a vevő, illetve Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

Felhasználó köteles minden, a vásárlással, webáruház üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat webáruháza adminisztrációs felületén beállítani. SAFFY ehhez a szolgáltatás funkcióin keresztül eszközöket biztosít. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén SAFFY-nak a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére.

Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az Internetes levélküldés szabályaival. SAFFY nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. SAFFY jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

A munkatársak rendszer elérési jogosultságának kezelését Felhasználó végzi az erre a célra kijelölt adminisztrátor felhasználóval. Felhasználónak lehetősége van munkatársat hozzáadni, törölni, illetve meglévő munkatársak adatait módosítani továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni.

Felhasználó jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért SAFFY semmilyen felelősséget nem vállal.
Karbantartási célból SAFFY üzemeltető személyzete jogosult Felhasználó Webáruházába bejelentkezni, a webáruház oldalán regisztráltak személyes adataihoz hozzáférni. A SAFFY a Webáruház ügyfeleinek személyes adatai tekintetében adatfeldolgozónak minősül. A felek az adatkezelés szabályairól adatfeldolgozói szerződésben rendelkeznek.

Felhasználó a SAFFY által nyújtott szolgáltatásokat harmadik személyre SAFFY kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át, a SAFFY kifejezett hozzájárulása nélküli átruházás semmis.

A Felhasználó a szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, és elfogadja, hogy a SAFFY az igénybevétellel felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért felelősséggel nem tartozik. A SAFFY kizárja a felelősségét a közvetett károk tekintetében, így különösen elmaradt bevétel, haszon, adatvesztés, „jóhírnév” csökkenése tekintetében.

A Felhasználó által saját ügyfelei felé tanúsított magatartásért a SAFFY felelősséget nem vállal, ugyanakkor együttműködik a hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítésében.

6. Hardware és Szoftver feltételek bemutatása

A Webáruház SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás.
SAFFY a Webáruházat az általa biztosított szervereken üzemelteti. A szolgáltatás Felhasználó által biztosított, nem SAFFY tulajdonát képező szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

Bejelentkezés feltételei a következők:

 • Szélessávú Internet kapcsolat;
 • A fenti Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;
 • Aktív felhasználónév és jelszó ismerete;
 • Bejelentkezésnél használt felhasználónévvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.

Munkavégzés feltételei a következők:

 • Bejelentkezés feltételei teljesülnek;
 • Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, SAFFY felé lejárt tartozása nincs.

Támogatott böngészők, és azok verziói:

 • Mozilla Firefox legfrissebb verzió
 • Google Chrome legfrissebb verzió
 • Opera legfrissebb verzió
 • Microsoft Edge legfrissebb verzió
 • Android Browser Android legfrissebb verzió
 • Google Chrome for Android legfrissebb verzió
 • Opera Mobile Browser legfrissebb verzió
 • Apple iPad Safari legfrissebb verzió
 • Apple OS X Safari legfrissebb verzió

Amennyiben a felhasználó az előbbiekben felsorolt böngészők verzióinál korábbiban tapasztal hibát, úgy azt a SAFFY nem köteles javítani. A hiba megoldására a böngésző verziójának frissítése javasolt.

A SAFFY részére a tárhelyet biztosító neve: Elin.hu Kft, 9024 Győr, Déry T. u. 11.,
Adószám: 14315754-2-08

7. Rendelkezésre állás

SAFFY garantálja, az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99,9%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 8,76 óra leállási lehetőséget biztosít a SAFFY szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. Amennyiben a SAFFY nem teljesíti a 99,9%-os rendelkezésre állási szintet, úgy minden további perc kiesésért cserébe 10 perc ingyenes szolgáltatás hosszabbítást ad cserébe.

8. Ügyfélszolgálat

Felhasználó és SAFFY közötti kapcsolattartás módja írásban történik, az info@saffy.eu cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.

Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint, hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben.

SAFFY vállalja, hogy legkésőbb a feladást követő első munkanapon 9:00-tól a bejelentett hibára az ügyfélszolgálat visszajelzést ad, és megkezdi a hibaelhárítást.

9. Webáruház adatainak felhasználása

A SAFFY hozzáférhet és elemezheti a Felhasználó Webáruházának következő adatait: látogatószám, megrendelésszám, bevétel, kosárérték, konverzió, bevétel termékkör szerint, admin-használat, integrációk és alkalmazások használata.

A Webáruház adataihoz való hozzáférés és elemzés célja az, hogy a SAFFY a Felhasználó számára releváns termékfejlesztési lehetőségeket feltárja és a Felhasználónak ajánlatot adjon.

A SAFFY a Webáruházakat, azok termékeit a Saffy Marketplace felületén megjeleníti, a marketing tevékenysége során ajánlatként felhasználja, azonban a webáruházak tulajdonosainak személyes adatait, amelyek a publikus felületen nem jelennek meg, nem jogosult közzétenni vagy külső személyeknek továbbítani vagy átadni, azokat megőrizni köteles.

A SAFFY kizárólag a Webáruház által megjelenített adatait teheti közzé. A SAFFY általi közzététel formája lehet publikus blogbejegyzés, közösségi média bejegyzés, hírlevél, online reklámfelület.

10. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

11. Szerződés megszűnésének esetei

Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül. A felmondás kizárólag írásban történhet.

A felmondás kézhezvételét követően 24 órán belül a webáruház inaktívvá válik. Az inaktívvá válás után 60 nappal a bolt minden adata törlődik. Felhasználó a Szolgáltatói Szerződés aláírásával magára nézve kötelezően vállalja és szavatol azért, hogy a szerződés felmondással való megszűnésével minden folyamatban lévő vásárlás befejezéséről, lezárásáról maga gondoskodik, valamint az inaktívvá válásig keletkezett forgalom még el nem számolt része után a jutalékot SAFFY részére megfizeti. Amennyiben Felhasználó nem kéri külön a bolt törlését, a személyes adatai szintén elérhetők maradnak Szolgáltató rendszerében, Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul.

SAFFY azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 • Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
 • 60 napot meghaladó vis maior esete.

Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott emailcímre küldött emailben – történhet.

SAFFY jogosult Felhasználó webáruházának működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén a webáruházat törölni az alábbi indokokkal:

 • Felhasználó webáruházában törvénybe, jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít.
 • Felhasználó a SAFFY által nem etikusnak minősített áruház nevet választ.
 • Számlatartozás fennállása esetén.
 • Felhasználó webáruháza felületén nem valós cégadatokat jelenít meg.
 • Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.
 • Irreleváns kulcsszavak, leírás mezők használata esetén a webáruház tartalmában vagy kódjában.
 • Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén.
 • Kártékony programkód használata esetén.
 • Ha a Felhasználó webáruházát a szolgáltatás blokkolását célzó támadás (úgynevezett „Denial-of-service” – DOS támadás (más szerverek felé is)), az azonosítási illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet éri.
 • Tömeges – az áruház adminisztrációs felületén Felhasználó által felrögzített személyeknek szóló – kéretlen e-mail levelek (SPAM) kiküldése esetén.
 • Bármilyen, a SAFFY vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén.
 • Bármilyen, a SAFFY vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.
 • Amennyiben olyan mértékű panaszok érkeznek be a Felhasználó webáruházával kapcsolatosan, amely már hatással van a SAFFY vagy a szolgáltatás jó hírnevére

Amennyiben SAFFY a fenti okokból kifolyólag Felhasználó webáruházát törli, úgy Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, webáruháza tartalmát SAFFY-tól nem követelheti.

Felhasználó rendkívüli felmondással élhet,

 • ha SAFFY anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást vagy
 • indokolatlanul, a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben árat emel.

12. Vitás kérdések rendezése

SAFFY-nak és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. A felek jogviszonyára az osztrák jog, a jogvita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság a kizárólagosan illetékes.

Kelt: Wien, 2022. 09. 14.

Hatályba lépés dátuma: 2022. 09. 15.

Shopping Cart